Ekenäs Innovation Harbour Oy är ett självständigt inhemskt fastighetsförädlingsbolag.

EIH Oy har grundats för att utveckla Ekenäs till den mest betydande urbana tätorten i Västnyland. 

Vision

Tack vare visionära investeringar under 2020-talet, har det utvecklats en koncentration av grön kreativ ekonomi i Ekenäs. År 2030 har strandlinjen utnyttjats och Ekenäs historiska centrum har vuxit till båda sidorna om järnvägen. En enhetlig stadsstruktur har skapats och samtidigt har en ny stadsdel byggts upp kring turism, service och näringsliv.

Eftersom Ekenäs är lättillgängligt även från havet, räknas staden till en del av av tvillingstadens Helsingfors-Tallinn dynamik och de allt tätare och pålitliga förbindelserna präglar hela Raseborg.

Den stora mängden nya invånare i staden, distansjobbare och turister utnyttjar den behagliga komforten de nya tågen på den på 2020-talet elektrifierade järnvägen och anländer till staden från Mellaneuropa via de utvecklade förbindelserna över Hangö hamn, från Helsingfors, från Helsingfors-Vanda flygplats och från övriga Finland. 

I regioncentrum utnyttjar man den supersnabba fiberförbindelsen mellan Finland och Tyskland. Som motvikt till övriga Nylands tillväxtcentra, erbjuder Ekenäs en möjlighet att njuta av en havsnära stad, förmånligare boendekostnader, internationell atmosfär i Fiskars och unik skärgårdsmiljö.

Ekenäs är känt för sitt vackra trähuscentrum vid vattnet, för sitt livskraftiga näringsliv och sina mångsidiga tjänster på femton minuters gång- och cykelavstånd. Närheten till havet, Gamla stans europeiska stämning och den förnyade stadsstrukturen med ett brett kultur- och matutbud, bidrar till en idyllisk, upplevelserik och livskraftig stad och till en unik plattform för skärgården samt den västnyländska kulturen och naturen.  

EIH Oy:s grundare fick år 2019 i uppdrag att utreda förutsättningarna att utveckla en känd fastighet i Ekenäs. 

Storyn

EIH Oy:s grundare fick år 2019 i uppdrag att utreda förutsättningarna att utveckla en känd fastighet i Ekenäs. 

Det virala näringslivet i Ekenäs, den gamla anorna, den starka lokala identiteten, läget och trafikförbindelserna i utveckling, präglade diskussionerna med ledningen i Raseborgs stad. 

Utredningen gav en vidare bild av Ekenäs möjligheter och den globala övergången till distansarbete år 2020, i kombination med klimatmedvetenheten, utkristalliserade förädlingsmöjligheterna till ett projektkoncept.

Som mål identifierades att utveckla helheten omfattande den historiska handelshamnen och stadsdelen Formanshagen till en säregen och igenkännbar utvidgning av Ekenäs centrum. Projektet bygger på de bästa europeiska traditionerna för stadsutveckling och strävar till att skapa en trygg hamn för framtidens verksamhet, liv och innovation – Ekenäs Innovation Harbour.

År 2020 ingick Raseborgs stad och EIH Oy ett avtal om att på strandområdet i Norra hamnen i Ekenäs utveckla en modern, lättillgänglig och ansvarsfull knutpunkt i centrum.

Projektet

Utvecklingsobjektet är ett typiskt Brownfield-område. Verksamhetshelheterna är turismtjänster, boende, kommersiella tjänster och samhällsinfrastruktur. Målet är att förädla ett utvecklingsobjekt som förbättrar serviceutbudet i Ekenäs och Raseborg.

Huvudkomponenterna i projektet är att bebygga landområdena på båda sidorna om järnvägen, en strandpromenad som förenar områdena, en stadsskvär och broar som korsar järnvägsschaktet och med vilka Ekenäs gamla centrum kopplas samman med stadsdelarna på andra sidan spåret.  

Området är i dagsläget kluvet av Hangö-Hyvingebanans spår. Avståndet till tågstationen är cirka 200 meter. Banavsnittet ska elektrifieras under åren 2022-2023 inom ramarna för Trafikledsverkets förbättringsprojekt. Detta öppnar upp för en snabbare, rakare och bekvämare spårvägsförbindelse till Åbo, Helsingfors och övriga Finland.

Värderingar

EKOLOGISKT

Utgångspunkten för Ekenäs Innovation Harbour är livskraftighet och hållbarhet.  Kärnan i utvecklingskonceptet är kolneutralt byggande, eldriven trafik och en stadsstruktur som gynnar tanken på femton minuters gång- och cykelavstånd. 

LOKALT

Byggandet, tjänsterna och livet stöder lokala aktörer och binder tätare samman Raseborg med den övriga utvecklingen i Nyland. Det lokala är ur ett bredare perspektiv en resurs som Ekenäs lever av som Raseborg stöttar och till vilket utvecklingen återgäldar.

MODIGT

Lyckad stadsutveckling bygger på identifiering av potential, skapande av värde och övervägt mod. Den övervägda visionen om utveckling kräver mod att tänka tillräckligt ambitiöst, mod att utnyttja potentialen och mod att lyssna och slutföra jobbet.

UTVECKLINGSPROJEKTET